ለንግድ ላልሆነ ዓላማ የሚቀርብ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት ማመልከቻ (በጀነቲክ ሀብት ላይ ከኢትዮጵያ ውጭ ጥናትና ምርምር ለማካሄድ)

በጀነቲክ ሀብትና የማኅበረሰብ ዕውቀት አርክቦት የማኅበረሰብ መብቶች አዋጅ ቁ. 482/1998 አንቀጽ 14 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በደንብ ቁ.169/2001 አባሪ II መሠረት ጀነቲክ ሀብትን ለጥናትና ምርምር ዓላማ ለማርከብ የሚፈልግ አመልካች  ከዚህ በታች የተጠቀሱትን መሥፈርቶች አሟልቶ ማመልከቻውን ሊያቀርብ ይገባል፡፡

 1. ጠቅላላ መረጃ
 • የአመልካቹ ተቋም ስምና አድራሻ፣
 • የተቋቋመበት ሰነድ (ተቋሙ የተቋቋበት ሕግ ወይም የምዝገባ ሠርተፊኬት፣ እንዲሁም ተቋሙ በኢትዮጵያ የሚገኝ በይነ-መንግሥታዊ ተቋም ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሠራ ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር ያደረገው ስምምነት ኮፒ)፣
 1. ዝርዝር መረጃ
 • የጀነቲክ ሀብት ናሙና ከሀገር ለማስወጣት የሚቀርብ ሕጋዊ ማመልከቻ ደብዳቤ፣ ደብዳቤው በመ/ቤቱ የበላይ ሀላፊ የተፈረመ፣ የመዝገብ ቁጥር የያዘ እና ህጋዊ ማህተም ያረፈበት
 • የተመራማሪው ስም በደብዳቤው መጠቀስ አለበት
 • የተመራማሪው/አጥኚው አግባብነት ያለው መታወቂያ፣
 • በማኅተምና ፊርማ የተረጋገጠ የምርምር / የጥናት ንድፈ ኃሳብ፣
 • የምርምሩ ዓላማ፣ የሚጠበቅ ውጤት፣
 • የጀነቲክ ሀብቱ ናሙና ዓይነትና መጠን (በግራም፣ በኪሎ ግራም፣ በቁጥር፣… ፣ወዘተ)፣
 • ለማርከብ የተፈለገው የጀነቲክ ሀብት ሳይንሳዊ ስያሜ (ቢቻል እስከ ዝርያ ደረጃ ድረስ የተለየ)
 • የጀነቲክ ሀብቱ የሚገኝበት ቦታ፣
 • ጀነቲክ ሀብቱ ሊውል የታሰበበት ጠቀሜታ በዝርዝር፣
 • የታሰበው ምርምር ዓይነትና ጥልቀት፣
 • ጥቅም ላይ የሚውለው የባለሙያና የመሣሪያ ዓይነት፣
 • ምርምሩ የሚፈጀው ጊዜና ከምርምሩ የሚጠበቀው ውጤት፣
 • የጀነቲክ ሀብቱ መጀመሪያና በቀጣይነት ሊወሰድ የሚችልባቸው ቦታዎች፣
 • ምርምሩ ወይም ከፊሉ ምርምር በኢትዮጵያ ውስጥ የማይካሄድ ከሆነ፣ ሊካሄድ የማይችልበት ምክንያት፣
 • ምርምሩ ለኢትዮጵያ የሚያስገኘው ጥቅም፣
 1. የጀነቲክ ቁስ ማስተላለፊያ ስምምነት ሰነድ (ከኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ድረ-ገፅ http://www.ebi.gov.et/gm-access/gm/ላይ የሚገኝ)
 • በ 5 ዋና ቅጂዎች የተዘጋጀ፣
 • በጀነቲክ ሀብቱ ተጠቃሚ አካላት በአግባቡ ተሞልቶ የተፈረመበትና ማኅተም የተደረገበት፣
 • መረጃዎቹ በአግባቡ የተሟሉለት (የምርምር ዓላማ፣ የሚጠበቅ ውጤት፣ የጀነቲክ ሀብት ናሙና ዓይነትና መጠን፣ የጀነቲክ ሀብት ሳይንሳዊ ስያሜ፣ የጀነቲክ ሀብቱ የሚወሰድበት አገር)፣
 1. የማረጋገጫ ደብዳቤ ማቅረብ (ከኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ድረ-ገፅ http://www.ebi.gov.et/gm-access/letter-of-assurance//ላይ የሚገኝ)( Assurance letter for Assurance letter CNA(Comp.Nat.Auth.) (.doc))
 • ምርምሩ/የጥናት ሥራው ከኢትዮጵያ ውጭ እንዲካሄድ በሚፈቀድበት ጊዜ የአርክቦት አመልካቹ ምርምሩን የደገፈው እና/ወይም ምርምሩ የሚካህድበት ተቋም ምርምሩ በሚካሄድበት ወቅት የአርክቦት ግዴታዎችን እንሚያከብሩና እንደሚያስከብሩ የሚገልጽ ደብዳቤ ማስላክ ይኖርበታል፡፡
 • የደብዳቤው ይዘት የያዘ ፎርማት በድህረ- ገጽ ያለውን መሰረት በመ/ቤቱ የበላይ ሀላፊ የተፈረመ፣ የመዝገብ ቁጥር የያዘ እና ህጋዊ ማህተም ያረፈበት መሆን አለበት
 • አርክቦት አመልካቹ የውጭ ሀገር ዜጋ ከሆነ ከሀገሩ ወይም ከሚኖርበት ሀገር አግባብነት ያለው ባለሥልጣን አመልካቹ የሚኖርበትን የአርክቦት ግዴታዎች በዚያ ሀገር የሚያስከብርና የሚያስፈጽም መሆኑን የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ማቅረብ ይኖርበታል::
 • የደብዳቤው ይዘት የያዘ ፎርማት በድህረ- ገጽ ያለውን መሰረት በመ/ቤቱ የበላይ ሀላፊ የተፈረመ፣ የመዝገብ ቁጥር የያዘ እና ህጋዊ ማህተም ያረፈበት መሆን አለበት
 1. የጀነቲክ ሀብት ናሙና ቅጂና ናሙናውን የሚገልፅ መረጃ

የአርክቦት አመልካቹ በተጠየቀ ጊዜ ከሚወስደው የጀነቲክ ሀብት ላይ ናሙናውን ከሚገልፀው መረጃ ጋር ለኢንስቲትዩቱ ወይም ኢንስቲትዩቱ በሚሰይመው ተቋም ውስጥ ማስቀመጥ ይኖርበታል፡፡

ለንግድ ላልሆነ ዓላማ የሚቀርብ የጀነቲክ ሀብት አርክቦት ማመልከቻ (በጀነቲክ ሀብት ላይ ከኢትዮጵያ ውጭ ጥናትና ምርምር ለማካሄድ)

የአርክቦት አገልግሎትን በተመለከተ እባክዎን  የአስተያየት ይስጡ ፡፡