Author Archives: Administrator

የጀነቲክ ሀብትና አርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ብዝሀ ሕይወት

ለምርምር፣ ለጥቅም ተጋሪነት(ለንግድ) ዓላማ የጀነቲክ ሀብትና ተያያዥ የማህበረሰብ እውቀት አርክቦት ፍቃድ መስጠት በህገ ወጥ የጀነቲክ ሀብት ዝውውር፣ በመጤ ወራሪ ዝርያና በልውጠ ሕያዋን ላይ ቁጥጥርና ክትትል ግምገማ ማድረግ ቀልጣፋና ህጋዊ የጀነቲክ… Read more »